بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 70,564 5.59 387,045 7.07 525,578 8.68 575,673 9.14
اوراق مشارکت 873,711 69.17 2,082,856 38.07 2,229,185 36.82 2,578,761 40.96
سپرده بانکی 722,865 57.23 2,921,525 53.4 3,208,689 53 3,068,580 48.74
وجه نقد 41 0 114 0 114 0 115 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,410,533 -32.5 60,199 1.1 53,440 0.88 35,272 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 66,151 5.24 324,907 5.94 370,401 6.12 381,313 6.06