جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 91,082 6.31 544,696 8.29 563,979 7.94 589,356 8.14
اوراق مشارکت 950,252 65.79 2,523,695 38.39 2,893,440 40.75 2,991,849 41.31
سپرده بانکی 813,878 56.35 3,423,144 52.08 3,568,013 50.25 3,588,153 49.55
وجه نقد 47 0 165 0 117 0 114 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,420,085 -29.08 45,435 0.69 38,602 0.54 33,416 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 79,096 5.48 372,548 5.67 376,905 5.31 387,151 5.35