بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,655 3.91 301,051 10.54 318,791 8.47 318,440 8.22
اوراق مشارکت 744,936 81.79 731,295 25.59 1,104,901 29.37 1,262,807 32.6
سپرده بانکی 533,354 58.56 1,818,076 63.63 2,334,211 62.05 2,288,448 59.07
وجه نقد 29 0 175 0.01 127 0 115 0
سایر دارایی ها -,407,248 -44.71 2,677 0.09 -,267 -0.01 -,288 -0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,622 3.91 300,858 10.53 318,782 8.47 318,428 8.22