بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 48,530 4.64 311,068 7.13 304,702 6.07 309,748 6.23
اوراق مشارکت 791,479 75.7 1,504,561 34.5 2,089,912 41.64 2,209,330 44.41
سپرده بانکی 608,400 58.19 2,530,232 58.01 2,594,156 51.69 2,425,241 48.75
وجه نقد 36 0 152 0 156 0 115 0
سایر دارایی ها -,407,037 -38.93 11,162 0.26 25,831 0.51 25,872 0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,324 4.62 308,675 7.08 298,276 5.94 301,959 6.07