جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,335 7.18 565,165 7.83 492,793 6.79 528,214 7.3
اوراق مشارکت 1,103,314 61.24 2,858,473 39.6 2,680,318 36.92 3,272,935 45.24
سپرده بانکی 982,285 54.52 3,615,426 50.08 3,871,952 53.34 3,268,917 45.18
وجه نقد 53 0 114 0 114 0 114 0
واحد صندوق 15,957 0.89 55,486 0.77 65,291 0.9 114,043 1.58
سایر دارایی ها -,429,186 -23.82 124,212 1.72 148,660 2.05 50,571 0.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 89,413 4.96 274,087 3.8 244,523 3.37 267,534 3.7