جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 288,326 8.43 1,177,666 8.4 1,287,607 9.03 1,289,738 8.74
اوراق مشارکت 1,858,381 54.36 5,577,785 39.78 5,533,401 38.82 6,099,592 41.34
سپرده بانکی 1,727,222 50.52 6,911,790 49.29 7,055,854 49.5 7,014,648 47.54
وجه نقد 85 0 330 0 381 0 113 0
واحد صندوق 100,243 2.93 330,368 2.36 372,228 2.61 368,748 2.5
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,555,595 -16.25 23,486 0.17 6,126 0.04 -17,242 -0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 204,823 5.99 771,850 5.5 795,212 5.58 817,724 5.54