اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در تاریخ 1393/09/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات اساسنامه طی مجمع مورخ 98/07/20 صندوق
تغییر نوع صندوق طی مجمع 1397/09/19
(1)تغییرات اساسنامه مورخ 01/12/1394
تمدید فعالیت صندوق تا 1399/12/24
تغییرات اساسنامه براساس مجمع مورخ 1396/07/25
تغییرات اساسنامه مورخ 01/12/1394
آگهی تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما