امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در تاریخ 1393/09/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس ، هزینه نرم افزار و اصلاح حد نصاب های سرمایه گذاری به همراه تایید سازمان(تغییرات امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق و اصلاح حدنصابهای سرمایه گذاری (امیدنامه ای)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/21 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر هزینه های حسابرس، متولی و مجامع و تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/22 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور از 10 میلیون واحد سرمایه گذاری به 19 میلیون واحد سرمایه گذاری
صورتجلسه مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییرات حدنصاب های سرمایه گذاری
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و تارنما مجمع مورخ 1399/03/20
تاییدیه سازمان درخصوص افزایش سقف صندوق از 7 میلیون واحد به 10 میلیون واحد طی مجمع 99/02/24
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/06
تغییر متولی صندوق طی مجمع 99/01/09
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/07/20 صندوق با درآمد ثابت کاریزما
افزایش سقف واحدهای صندوق از 5،000،000 به 7،000،000 واحد طی مجمع 98/05/14
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق طی مجمع 97/12/25
تصویب امیدنامه جدید صندوق با ساختار "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" طی مجمع 97/09/19
تغییرات امیدنامه مورخ 01/12/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 1396/02/30
تغییرات امیدنامه مورخ 96/07/25
تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ03/06/1394
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1394/12/01
آگهی تغییرات امیدنامه مجمع 22/06/1396