دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سبدگردان کاریزما 1,900 %95.00
2 فریدون زارعی 20 %1.00
3 علی تیموری شندی 20 %1.00
4 محمد مهدی ناسوتی فرد 20 %1.00
5 محمد عابد 20 %1.00
6 مجتبی کباری 20 %1.00