دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سبدگردان کاریزما 1,900 %95.00
2 شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 100 %5.00