بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما دانلود فایل 1397/12/11
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما دانلود فایل 1398/11/15
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما دانلود فایل 1399/08/20