تقسیم سود دوره منتهی به 25 مهرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 مهرماه 1398 به ازای هر واحد 18،260 ریال معادل 21.5 درصد سالانه پرداخت گردید.