تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 26 بهمن ماه 1397 به ازای هر واحد 18100 ریال معادل 22 درصد سالانه پرداخت گردید.