بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/04/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/03/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/02/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/02/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/01/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/12/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/11/27
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/10/26
تغییر نوع صندوق به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی سود و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" 1397/10/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/09/19 1397/09/17
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/06/20 1397/06/11
برگزاری مجمع صندوق بادرآمد ثابت کاریزما 1397/02/15
اخذ مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/11/05
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/06/17
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزمامورخ ٢٦/١١/١٣٩٣ 1394/01/23