ارکان صندوق

کارگزاری بانک ملی به همراه توضیحات

کارگزاری ایران سهم به همراه توضیحات

کارگزاری پارسیان به همراه توضیحات

کارگزاری بانک مسکن به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

مدیر صندوق سرمایه گذاری

کارگزار صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات

مدیر ثبت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما