ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

مدیر ثبت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به همراه توضیحات