اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 6,123,242,611,524 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,156 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,174 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,134 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,116,170

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

enamad