تقسیم سود دوره منتهی به 1400/01/25 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 فروردین ماه 1400به ازای هر واحد 17،261 ریال معادل 21 درصد سالانه پرداخت گردید.