تقسیم سود دوره منتهی به 1399/11/25 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 بهمن ماه 1399 به ازای هر واحد 17،260 ریال معادل 21 درصد سالانه پرداخت گردید.