تقسیم سود دوره منتهی به 1399/10/25 صندوق

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 دی ماه 1399 به ازای هر واحد 16،850 ریال معادل 20.5 درصد سالانه پرداخت گردید.