تقسیم سود دوره منتهی به 1399/07/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 مهرماه 1399 به ازای هر واحد 16،987 ریال معادل 20 درصد سالانه پرداخت گردید.