تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 تیرماه 1399 به ازای هر واحد 17،836 ریال معادل 21 درصد سالانه پرداخت گردید.