تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 اسفندماه 1398 به ازای هر واحد 18،905 ریال معادل 23 درصد سالانه پرداخت گردید.