تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 بهمن ماه 1398 به ازای هر واحد 17،261 ریال معادل 21 درصد سالانه پرداخت گردید.