تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 دی 1398 به ازای هر واحد 17،345 ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.