تقسیم سود دوره منتهی به 25 آذرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 آذر 1398 به ازای هر واحد 17،342 ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.