تقسیم سود دوره منتهی به 25 آبان 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 آبان 1398 به ازای هر واحد 17،345ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.