تقسیم سود دوره منتهی به 25 شهریورماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 شهریورماه 1398 به ازای هر واحد 18،006 ریال معادل 21.2 درصد سالانه پرداخت گردید.