تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 مردادماه 1398 به ازای هر واحد 17،921 ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.