تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 فروردین ماه 1398 به ازای هر واحد 17100 ریال معادل 21.5 درصد سالانه پرداخت گردید.