تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 26 دی ماه 1397 به ازای هر واحد 10760 ریال معادل 23.1 درصد سالانه پرداخت گردید.