اخذ مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما

موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٥٠٠,٠٠٠ واحد به ٥,٠٠٠,٠٠٠ واحد.