تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزمامورخ ٢٦/١١/١٣٩٣

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما در جلسه روز سه شنبه مورخ ٢١/١١/١٣٩٣در ساعت ٩ صبح و در اجرای ماده ٤٠ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما را به شرح زیر انتخاب نمود:
ردیف    نام و نام خانوادگی            فریدون زارعی        
٢    علی تیموری شندی            
٣    علیرضا سیری            
٤    محمد عابد            
٥    حسین صفری            

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. 
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی٥ نفر فوق پیوست شده‌است.
مدیر صندوق به آقای فریدون زارعی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.