اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی تغییرات(مجمع مورخ 1399/10/20) 1400/02/01
آگهی تغییرات(مجمع مورخ 1399/10/06) 1400/02/01
تقسیم سود دوره منتهی به 1400/01/25 صندوق 1400/01/28
اطلاع رسانی در خصوص ساعت صدو و ابطال صندوق با درآمد ثابت کاریزما 1399/12/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/12/25 صندوق 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/12/24 1399/12/24
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/11/25 صندوق 1399/11/26
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق و اصلاح ماده 17 و 19 اساسنامه(اساسنامه ای) 1399/11/18
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 (امیدنامه ای) 1399/11/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/20 به همراه تاییدیه سازمان بورس (تمدید مدت فعالیت صندوق تا 1402/12/24) 1399/11/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/10/25 صندوق 1399/10/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/10/20 1399/10/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/10/20 1399/10/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/09/25 صندوق 1399/09/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/09/23
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/08/25صندوق 1399/08/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/21 به همراه تاییدیه سازمان بورس (تصویب صورتهای مالی،تعیین حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار) 1399/08/11
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/21 مبنی بر تغییر هزینه های حسابرس، متولی و مجامع و تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق 1399/08/07
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/07/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/07/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/07/21 1399/07/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/07/21 1399/07/09
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور از 10 میلیون واحد سرمایه گذاری به 19 میلیون واحد سرمایه گذاری 1399/07/06
صورتجلسه مورخ 1399/04/28 به همراه تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییرات حدنصاب های سرمایه گذاری 1399/06/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/06/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/06/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/06/22 1399/06/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/06/22 1399/06/19
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/05/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/05/26
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/04/28 1399/04/31
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/04/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/04/28 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/04/28 1399/04/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/04/04 1399/04/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/03/25 صندوق با درآمد ثابت کاریزما 1399/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/03/20 1399/03/10
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/02/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/02/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/24 1399/02/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/06 1399/02/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/06 1399/01/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/01/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/01/09 1399/01/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/01/09 1398/12/27
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/12/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/11/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/10/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/14
تقسیم سود دوره منتهی به 25 آذرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/09/26
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 1398/09/23
تقسیم سود دوره منتهی به 25 آبان 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/08/26
تقسیم سود دوره منتهی به 25 مهرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/07/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/07/20 1398/07/06
تقسیم سود دوره منتهی به 25 شهریورماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/06/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/05/26
افزایش سقف واحدهای صندوق از "5،000،000 " به "7،000،000" واحد مطابق مصوبه مجمع 98/05/14 1398/05/19
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/05/14 1398/05/13
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/04/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/03/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/02/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/02/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/01/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/12/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/11/27
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/10/26
تغییر نوع صندوق به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی سود و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" 1397/10/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/09/19 1397/09/17
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/06/20 1397/06/11
برگزاری مجمع صندوق بادرآمد ثابت کاریزما 1397/02/15
اخذ مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/11/05
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/06/17
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزمامورخ ٢٦/١١/١٣٩٣ 1394/01/23