اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/03/20 1399/03/10
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/02/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/02/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/24 1399/02/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/06 1399/02/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/06 1399/01/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1399/01/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/01/09 1399/01/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/01/09 1398/12/27
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/12/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/11/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/10/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/14
تقسیم سود دوره منتهی به 25 آذرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/09/26
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 1398/09/23
تقسیم سود دوره منتهی به 25 آبان 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/08/26
تقسیم سود دوره منتهی به 25 مهرماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/07/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/07/20 1398/07/06
تقسیم سود دوره منتهی به 25 شهریورماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/06/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/05/26
افزایش سقف واحدهای صندوق از "5،000،000 " به "7،000،000" واحد مطابق مصوبه مجمع 98/05/14 1398/05/19
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/05/14 1398/05/13
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/04/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/03/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/03/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/02/25صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/02/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1398/01/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/01/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/12/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/12/26
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/11/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/11/27
تقسیم سود ماه منتهی به 1397/10/26 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1397/10/26
تغییر نوع صندوق به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی سود و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" 1397/10/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/09/19 1397/09/17
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/06/20 1397/06/11
برگزاری مجمع صندوق بادرآمد ثابت کاریزما 1397/02/15
اخذ مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/11/05
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما 1394/06/17
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزمامورخ ٢٦/١١/١٣٩٣ 1394/01/23