مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/24 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/02/30
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/24 1399/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/06 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (امیدنامه ای) 1399/02/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/06 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اساسنامه ای) 1399/02/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/02/06 1399/02/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/09 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/02/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1399/01/09 1399/01/09
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/25 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/10/25 (اصلاحیه) 1398/10/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/20 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اساسنامه) 1398/08/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/20 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (امیدنامه) 1398/08/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/07/20 (اصلاحیه) 1398/07/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/07/20 1398/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/14 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/05/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1398/05/14 1398/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 صندوق مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق بهمراه تاییدیه سازمان بورس 1398/01/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/12/25 1397/12/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/19همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/10/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/09/19 (اصلاحیه) 1397/09/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/09/19 1397/09/19
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/06/20همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/08/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/06/20 1397/06/20
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/23همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/02/23 1397/02/23
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/12/19 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/02/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاریزما مورخ 1396/12/19 1396/12/19
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/09/22همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/10/23
آگهی ثبتی صورت جلسه مجمع مورخ 06/07/1395 1396/09/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/07/25 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/08/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/07/25 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/08/13
لیست حاضرین مجمع مورخ 1396/07/25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1396/07/26
آگهی کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه صندوق براساس مصوبه مجمع مورخ 1396/06/22 1396/07/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/06/22 همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/07/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1396/06/22 1396/06/22
آگهی کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه صندوق براساس مصوبه مجمع مورخ 1396/02/30 1396/03/30
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/30 مبنی بر کاهش نرخ حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه 1396/03/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1396/02/30 1396/02/30
لیست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع با درآمد ثابت کاریزما مورخ 06/07/1395 1395/11/04
صورت جلسه مجمع مورخ 06/07/1395مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/04/1395 1395/08/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 06/07/1395 1395/07/06
صورت جلسه مجمع مورخ 1394/12/01 مبنی بر تغییر متولی 1395/02/13
صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 01-12-1394 1395/01/23
صورت جلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق با درآمد ثابت کاریزما مورخ 01-12-1394 1395/01/23
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر تغییرات امیدنامه 1395/01/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 01/12/1394 1394/12/01
تاییدیه صورتجلسه مورخ 1394/06/03 صندوق بادرآمد ثابت کاریزما توسط سازمان بورس اور 1394/06/24
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ03/06/1394 1394/06/07
صورت جلسه موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 21/11/1393 1394/01/23
آگهی تغییرات صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ23/12/1393 1393/12/25
صورت جلسه موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ11/11/1393 1393/12/17
صورت جلسه موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ21/10/1393 1393/12/17
صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1393/11/19