صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
گزارش حسابرس و صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 حسابرسی شده 1399/12/26
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/12/26
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 حسابرسی نشده 1399/12/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 حسابرسی نشده 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/09/02
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/09/02
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/04/31( اصلاحیه) 1399/08/12
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/04/31حسابرسی شده 1399/07/02
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/04/31 1399/07/02
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/28
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 دی ماه 1398 حسابرسی شده 1398/12/13
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 دی ماه 1398 حسابرسی شده 1398/12/13
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/03
صورتهای مالی 3 ماهه ی منتهی به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما (حسابرسی نشده) 1398/09/06
گزارش عملکرد 3 ماهه ی منتهی به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما 1398/09/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/01
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1398/04/31 1398/06/30
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی شده) 1398/06/30
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/07
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1398/04/31 1398/05/30
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی نشده) 1398/05/30
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/05
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزمابرای دوره منتهی به 139803/31 1398/04/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/29
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/29
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
گزارش عملکرد صندوق درآمد ثابت کاریزما برای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/10/30 1397/12/18
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/12/18
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/04
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه مالی منتهی به تاریخ 30دی ماه 1397 صندوق بادرآمد ثابت کاریزما 1397/11/24
صورت های مالی برای دوره شش ماهه مالی منتهی به تاریخ 30دی ماه 1397 صندوق بادرآمد ثابت کاریزما ( حسابرسی نشده) 1397/11/24
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/02
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/06
گزارش عملکرد 3 ماهه ی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/26
صورتهای مالی 3 ماهه ی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1397/07/30( حسابرسی نشده) 1397/08/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/05
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/07
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1397/04/31(حسابرسی شده) 1397/06/10
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1397/04/31(حسابرسی شده) 1397/06/10
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1397/04/31(حسابرسی نشده) 1397/05/21
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای سال مالی منتهی به 1397/04/31(حسابرسی نشده) 1397/05/21
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاریدرآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/06
گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 97/02/31 1397/03/08
گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/16
صورتهای مالی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/16
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395(حسابرسی شده) 1397/01/20
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق با درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/15
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 دی 1396حسابرسی شده 1396/12/14
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/29
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 1396/10/30 1396/11/09
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق درآمد ثابت کاریزما برای دوره منتهی به 30/09/96 1396/10/27
گزارش عملکرد منتهی به 30 مهرماه 1396 1396/08/29
صورت های مالی 3 ماه منتهی به 30 مهرماه 1396 1396/08/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1396 1396/06/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1396 1396/06/12
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/05/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1396 1396/05/29
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/05/29
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 1396/02/12
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 1396/02/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 1396/01/20
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395(حسابرسی شده) 1396/01/20
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30 دیماه 1395 1395/11/25
صورتهای مالی برای دوره منتهی به 30 دیماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/11/25
صورت های مالی 3 ماه منتهی به 30 مهرماه 1395 1395/08/18
گزارش عملکرد 3 ماه منتهی به 30 مهرماه 1395 1395/08/18
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/06/24
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1395 1395/06/24
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1395 1395/05/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/05/27
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395 1395/02/11
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395 1395/02/11
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395 1394/12/08
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394(حسابرسی شده) 1394/12/08
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 1394/11/13
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/11/13
گزارش عملکرد 3 ماه منتهی به 30 مهرماه 1394 1394/08/20
صورت های مالی 3 ماه منتهی به 30 مهرماه 1394 1394/08/20
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی هشت ماه و پنج روزه منتهی به 31 تیرماه 94 1394/05/18
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی هشت ماه و پنج روزه منتهی به 31تیرماه 94 1394/05/18
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1394 1394/05/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 31 تیرماه 1394 1394/05/07
صورت مالی 9 ماهه (4 ماه و 5 روزه) منتهی به 31 فروردین ماه 1394 1394/05/06
گزارش عملکرد 9 ماهه (4 ماه و 5 روزه) منتهی به 31 فروردین ماه 1394 1394/02/30
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره میانی یک ماه و پنج روزه منتهی به 30 دیماه 93 1393/12/10
گزارش عملکرد برای دوره میانی یک ماه و پنج روزه منتهی به 30 دیماه 1393 1393/12/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 1393/11/13