اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/26
کل خالص ارزش دارائی ها 6,929,191,264,014 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,579 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,030,365 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,702 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,925,176

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، محمدرضا خاني معصوم آبادعليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

enamad