اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/17
کل خالص ارزش دارائی ها 9,443,174,826,178 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,837 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,057,251 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,657 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,314,286

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، محمدرضا خاني معصوم آبادعليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

enamad